jesteś tutaj: regulamin
REGULAMIN

Postanowienia wstępne
 1. Regulamin to niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w obszarze domeny internetowej eprzedszkolaki.pl, który określa warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę za pośrednictwem witryny www.eprzedszkolaki.pl na rzecz Klientów.
 2. Rejestracja to utworzenie Konta Klienta przez Klienta, przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu znajdującego się na jego stronie internetowej.
 3. Klient to podmiot, który zawiera ze Usługodawcą Umowę o świadczenie usługi, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego albo bycia osobą prawną lub jednostką organizacyjną.
 4. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera Umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Usługodawca to Robimy Gry sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 25 lok. 110, 80-180 Gdańsk, NIP 5833457269, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu.
 6. Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem url: www.eprzedszkolaki.pl. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca świadczy na rzecz Klientów Usługi.
 7. Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 8. Dane Kontaktowe Usługodawcy to dane Usługodawcy, przy użyciu których Klient może się z nim skontaktować, tj. Robimy Gry sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 25 lok. 110, 80-180 Gdańsk, adres e-mail: marketing@robimygry.pl, tel.: 793 202 127.
 9. Dane Kontaktowe Klienta to dane Klienta, przy użyciu których Usługodawca może skontaktować się z Klientem, zawierające adres poczty elektronicznej.
 10. Konto Klienta to panel zarządzający danymi Klienta, dostępny w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 11. Zewnętrzny System Płatności to system płatności internetowych Przelewy24 – operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 12. Dni Robocze to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
§1 Ogólne warunki korzystania z Serwisu
 1. Usługodawca na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ustanawia Regulamin, który udostępnia pod adresem url Serwisu, w brzmieniu: www.eprzedszkolaki.pl
 2. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 4. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 5. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy.
 6. Świadczenie wszystkich Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 7. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością, pobieranie materiałów do druku oraz korzystanie z innych udostępnionych funkcjonalności. Materiały pobrane z serwisu można wykorzystywać WYŁĄCZNIE do własnego użytku osobistego, to jest wydrukować i wykorzystać w bezpośredniej pracy z dziećmi. Jakiekolwiek dalsze dystrybuowanie pobranych z serwisu materiałów, w jakiejkolwiek formie, stanowi naruszenie warunków niniejszej umowy i podlega odpowiedzialności cywilnej i karnej.
 8. W celu korzystania z Serwisu konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Firefox, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.
§2 Rejestracja i Konto Klienta
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów bezpłatną Usługę prowadzenia Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udostępnienie panelu zarządzającego Kontem Klienta.
 2. Utworzenie Konta Klienta następuje poprzez dobrowolną Rejestrację, polegającą na wypełnieniu i wysłaniu Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 3. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych, a w szczególności adresu email Klienta, oraz potwierdzeniu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Wysłanie formularza rejestracyjnego polega na jego wysłaniu do Usługodawcy za pośrednictwem Serwisu, przy użyciu właściwej funkcjonalności, znajdującej się w obszarze formularza rejestracyjnego.
 5. Rejestracja następuje automatycznie w chwili pozytywnej weryfikacji formularza rejestracyjnego.
 6. Umowa o świadczenie usługi prowadzenia Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili Rejestracji Konta Klienta.
 7. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, przy użyciu właściwego adresu email i hasła. W celu korzystania z Konta Klienta wymaga się zalogowania przy użyciu hasła.
 8. Pełna funkcjonalność Konta Klienta (pobieranie materiałów w ramach aktualnych limitów) wymaga weryfikacji adresu email poprzez kliknięcie linku aktywacyjnego, znajdującego się w mailu wysyłanym automatycznie w momencie rejestracji użytkownika.
 9. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może być rozwiązana:
  1. przez Klienta poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy, w każdym czasie i bez podania przyczyny,
  2. przez Usługodawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Klienta, w każdym czasie, w przypadkach ustanowionych w Regulaminie.
§3 Usługi bezpłatne świadczone w ramach serwisu
 1. Usługodawca świadczy na rzecz Klientów następujące bezpłatne Usługi:
  1. udostępnienie materiałów do druku z dziennym limitem ilości pobrań, z wyłączeniem materiałów objętych Pakietem PREMIUM,
  2. udostępnienie gier online, z wyłączeniem materiałów objętych Pakietem PREMIUM,
  3. udostępnienie innych treści w serwisie, z wyłączeniem materiałów objętych Pakietem PREMIUM,
  4. prowadzenie Konta Klienta.
 2. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas nieoznaczony w chwili bezpłatnej Rejestracji Konta Klienta. Przedmiotem niniejszej Usługi jest udostępnienie materiałów, z wyłączeniem materiałów i usług objętych Pakietem PREMIUM.
 3. Usługa Pobrań DODATKOWYCH świadczona jest na podstawie postanowień 4 Regulaminu.
 4. Usługa Pakietu PREMIUM świadczona jest na podstawie postanowień 5 Regulaminu.
 5. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi może być rozwiązana przez Klienta lub Usługodawcę bez podania przyczyny i w każdym czasie, przy zastosowaniu ujętych w Regulaminie funkcjonalności lub poprzez wiadomość e-mail, przesłaną pod adres e-mail ujęty w Danych Kontaktowych Usługodawcy lub Danych Kontaktowych Klienta.
§4 Pobrania DODATKOWE
 1. Przedmiotem Usługi Pobrań DODATKOWYCH jest płatne udostępnienie Klientowi możliwości pobierania materiałów po wykorzystaniu dziennego limitu pobrań darmowych.
 2. Zamówienie Usługi wymaga zalogowania i następuje poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka, a następnie wysłanie uzupełnionego formularza Zamówienia, pod warunkiem uiszczenia płatności wynikającej z wybranych Usług oraz cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Usługi.
 3. Usługa świadczona jest w trzech wariantach:
  1. Pobrania DODATKOWE „+15 pobrań” – 15 dodatkowych pobrań poza dziennym limitem,
  2. Pobrania DODATKOWE „+50 pobrań” – 50 dodatkowych pobrań poza dziennym limitem,
  3. Pobrania DODATKOWE „+100 pobrań” – 100 dodatkowych pobrań poza dziennym limitem.
 4. Pobrania DODATKOWE nie mają określonego terminu wygaśnięcia i są zużywane automatycznie dopiero po wykorzystaniu dziennego limitu pobrań darmowych.
 5. Strony wyłączają prawo do zwrotu należności z tytułu świadczenia nie spełnionego w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Klienta nie będącego Konsumentem.
 6. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 7. Serwis umożliwia płatność za Usługę przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności: Przelewy24 – operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 8. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi są przesyłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta (w celu wystawienia faktury VAT niezbędne jest przesłanie danych do faktury na adres kontakt@eprzedszkolaki.pl).
 9. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 10. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Pobrań DODATKOWYCH następuje w chwili zamówienia i opłacenia Usługi przez Klienta.
§5 Pakiet PREMIUM
 1. Przedmiotem Usługi Pakietu PREMIUM jest płatne udostępnienie Klientowi możliwości korzystania z dodatkowych materiałów w serwisie, a także wyłączenie wyświetlania reklam w obrębie serwisu.
 2. Zamówienie Usługi wymaga zalogowania i następuje poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka, a następnie wysłanie uzupełnionego formularza Zamówienia, pod warunkiem uiszczenia płatności wynikającej z wybranych Usług oraz cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Usługi.
 3. Usługa świadczona jest w trzech wariantach:
  1. Pakiet PREMIUM „1 miesiąc” – dostęp na okres 30 dni,
  2. Pakiet PREMIUM „6 miesięcy” – dostęp na okres 180 dni,
  3. Pakiet PREMIUM „1 rok” – dostęp na okres 365 dni.
 4. Pakiety wygasają automatycznie w terminie zakupionej ilości dni od daty ich nabycia lub, w przypadku przedłużania wcześniej wykupionej usługi, od momentu jej wygaśnięcia.
 5. Strony wyłączają prawo do zwrotu należności z tytułu świadczenia nie spełnionego w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Klienta nie będącego Konsumentem.
 6. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 7. Serwis umożliwia płatność za Usługę przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności: Przelewy24 – operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 8. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi są przesyłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta (w celu wystawienia faktury VAT niezbędne jest przesłanie danych do faktury na adres kontakt@eprzedszkolaki.pl).
 9. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 10. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Pakietu PREMIUM następuje w chwili zamówienia i opłacenia Usługi przez Klienta.
§6 Zajęcia Interaktywne
 1. Przedmiotami Usługi Zajęć Interaktywnych jest płatne udostępnienie Klientowi możliwości korzystania z dodatkowych materiałów przygotowanych w formie e-learningu.
 2. Zamówienie Usługi wymaga zalogowania i następuje poprzez dodanie wybranych produktów do koszyka, a następnie wysłanie uzupełnionego formularza Zamówienia, pod warunkiem uiszczenia płatności wynikającej z wybranych Usług oraz cennika znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili zamówienia Usługi.
 3. Usługa świadczona jest w różnych wariantach, z których każdy stanowi osobny produkt, podlegający osobnemu rozliczeniu.
 4. Produkty wygasają automatycznie w terminie zakupionej ilości dni od daty ich nabycia lub, w przypadku przedłużania wcześniej wykupionej usługi, od momentu jej wygaśnięcia.
 5. Strony wyłączają prawo do zwrotu należności z tytułu świadczenia nie spełnionego w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Klienta nie będącego Konsumentem.
 6. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT.
 7. Serwis umożliwia płatność za Usługę przy użyciu Zewnętrznego Systemu Płatności: Przelewy24 – operatorem jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
 8. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi są przesyłane wiadomością e-mail pod adres e-mail Klienta (w celu wystawienia faktury VAT niezbędne jest przesłanie danych do faktury na adres kontakt@eprzedszkolaki.pl).
 9. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 10. Rozpoczęcie świadczenia Usługi Zajęć Interaktywnych następuje w chwili zamówienia i opłacenia Usługi przez Klienta.
§7 Reklamacje
 1. Reklamacje można składać w formie elektronicznej lub pisemnej, wiadomością e-mail lub listem tradycyjnym pod adres wskazany w Danych Kontaktowych Usługodawcy, przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 2. Reklamacje można składać z tytułu rękojmi za wady Usług.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Klienta.
 4. Usługodawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie Danych Kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 5. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej,
  3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów.
§8 Odstąpienie od Umowy
 1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od Umowy o świadczenie Usługi, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od Umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi m. in. w odniesieniu do Umowy, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 3. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, zamieszczony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Konsumenta od Umowy, Usługodawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie jego otrzymania.
 5. W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
§9 Postanowienia uzupełniające
 1. Wszelkie znaki towarowe, elementy graficzne i zdjęcia zamieszczone na stronie internetowej Serwisu są przedmiotem praw autorskich ich właścicieli.
 2. Domena internetowa Serwisu, jego logotypy, nazwa i Regulamin stanowią własność prawa autorskiego i przedmiot ochrony prawnej.
 3. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści bezprawnych i obraźliwych.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do dokładania należytych starań celem umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów technicznych, związanych z jego działaniem.
 5. Usługodawca zobowiązuje się do prowadzania działań zmierzających do ochrony danych znajdujących się w Koncie Klienta przed nieuprawnionym dostępem i użyciem. Klient ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,
  2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów za pomocą których Serwis świadczy Usługi,
  3. korzyści utracone przez Klienta niebędącego Konsumentem,
  4. następstwa wykorzystania danych dostępowych do Konta Klienta przez osoby trzecie, w przypadku gdy weszły one w ich posiadanie w następstwie naruszenia postanowień Regulaminu przez Klienta,
  5. szkody spowodowane naruszeniem przez Klienta postanowień Regulaminu.
§10 Postanowienia końcowe
 1. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Klienta, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików „cookies”.
 2. Dane osobowe użytkowników Serwisu przetwarzane są na podstawie zgody osób, których dotyczą lub gdy jest to konieczne do realizacji Umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe są zbierane w celu świadczenia usług przez Serwis. Osobom, których dane zostały przez Serwis zebrane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności oraz polityka plików cookies”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Serwisu.
 5. Zawierając Umowę o świadczenie Usługi, Klient dobrowolnie upoważnia Usługodawcę do kierowania na Dane Kontaktowe Klienta informacji związanych z Umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach Danych Kontaktowych Klienta, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.
 7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 8. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Konsumenci mają prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w części „wyłączenie prawa odstąpienia od umowy”. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: Robimy Gry sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 25 lok. 110, 80-180 Gdańsk, adres e-mail: marketing@robimygry.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
Wersja 1.3 (Gdańsk, 27.04.2023)